Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

Положення про Громадську раду

                                                                                                 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління
юстиції у Полтавській області
від 20.05.09 №215/5


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Головному управлінні юстиції
у Полтавській області

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Головному управлінні юстиції у Полтавській області (далі - Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Головному управлінні юстиції у Полтавській області  і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.2. Громадська рада може достроково припинити свою діяльність за рішенням загальних зборів ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на зборах, або на вмотивовану вимогу начальника Головного управління юстиції у Полтавській області.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1378 (далі - Порядок проведення консультацій з громадськістю), а також цим Положенням.

2. Основні завдання Громадської ради

Основними завданнями Громадської ради є:

- координація заходів, пов’язаних з проведенням Головним управлінням юстиції у Полтавській області  консультацій з громадськістю з питань  реалізації державної правової політики;

- підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян, розробником яких є Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Полтавській області;

- участь за пропозицією керівників Головного управління юстиції у Полтавській області у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації;

- підготовка за участю структурних підрозділів Головного управління юстиції у Полтавській області пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю із зазначенням строків проведення публічних громадських обговорень, який подається на розгляд та начальнику Головного управління юстиції у Полтавській області ;

- підготовка пропозицій щодо форм та способів проведення консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження начальнику Головного управління юстиції у Полтавській області;

- інформування Міністерства юстиції України про результати проведення консультацій з громадськістю та доведення до відома широкої громадськості, зокрема через засоби масової інформації, інформації про діяльність Громадської ради й прийняті нею рішення.

3. Права Громадської ради

Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

- отримувати в установленому порядку від Головного управління юстиції у Полтавській області  інформаційні, аналітичні та інші матеріалами з питань, що належать до компетенції управління;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи;

- залучати фахівців Головного управління юстиції у Полтавській області  (за згодою керівництва управління) для підготовки матеріалів до засідань Громадської ради, а також інших інформаційних матеріалів;

- проводити згідно із затвердженим орієнтовним планом заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю;

- проводити засідання, збори, конференції тощо.

4. Склад і структура Громадської ради

4.1. До складу Громадської ради можуть входити представники об’єднань громадян, громадських організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, засобів масової інформації, діяльність яких пов’язана із забезпеченням реалізації державної правової політики або юридичною практикою, а також структурних підрозділів Головного управління юстиції у Полтавській області,  які під час виконання покладених на них повноважень постійно співпрацюють з громадськістю.

4.2. Персональний склад Громадської ради затверджує начальник Головного управління юстиції у Полтавській області, що є підставою для проведення установчого засідання Громадської ради, на якому вирішуються питання щодо організації її діяльності.

4.3. Включення до затвердженого складу Громадської ради нових членів та припинення членства у раді здійснюється начальника Головного управління юстиції у Полтавській області  за поданням голови ради.

4.5. Громадську раду очолює голова.

5. Повноваження голови Громадської ради

Голова Громадської ради:

- організовує діяльність та головує на засіданнях Громадської ради;

- вносить на розгляд начальника Головного управління юстиції у Полтавській області  подання щодо включення до затвердженого складу Громадської ради нових її членів та припинення членства у Громадській раді;

- скликає та організовує підготовку засідань Громадської ради та її керівних органів;

- підписує документи від імені Громадської ради;

- представляє Громадську раду у взаємовідносинах з Головним управлінням юстиції у Полтавській області , іншими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

6. Організація роботи Громадської ради

6.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи та орієнтовного плану роботи, затвердженого начальником Головного управління юстиції у Полтавській області.

6.2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

6.3. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

6.4. Члени Громадської ради беруть участь у її засіданнях особисто.

6.5. Установче засідання Громадської ради відкриває начальник Головного управління юстиції у Полтавській області, який повідомляє присутніх членів Громадської ради про правомочність цього засідання.

6.6. Громадську раду очолює голова, який обирається членами ради за пропозицією начальника Головного управління юстиції у Полтавській області строком на два роки.

6.7. Члени Громадської ради можуть відповідним рішенням припинити повноваження голови Громадської ради і звернутися до начальника Головного управління юстиції у Полтавській області  з пропозицією про внесення нової кандидатури на розгляд Громадської ради.

6.8. Голова Громадської ради має заступників.
Заступники голови Громадської ради та секретар ради обираються з числа членів ради за поданням її голови.

6.9. Голова Громадської ради у разі його відсутності може доручити головувати на засіданні ради одному із його заступників.

6.10. Рішення Громадської ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформляються протоколом.

Протокол кожного засідання Громадської ради складає секретар ради. Протокол підписує голова та секретар Громадської ради.

6.11. Рішення Громадської ради є правомочним, якщо воно приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Громадської ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні Громадської ради є вирішальним.

6.12. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.

6.13. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь працівники Головного управління юстиції у Полтавській області .

6.14. Голова Громадської ради не менш ніж за 30 днів ознайомлює начальника Головного управління юстиції у Полтавській області та членів ради з питаннями, що пропонуються до порядку денного чергового засідання Громадської ради.

6.15. Голова Громадської ради приймає рішення щодо проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису на засіданні ради.

6.16. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська рада може утворювати робочий орган - секретаріат. Порядок роботи секретаріату визначається Громадською радою.

6.17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради здійснює Головне управління юстиції у Полтавській області.

© 2008-2017 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.